Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Hi-Gourmet Company CZ s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 06782078 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.hi-gourmet.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.hi-gourmet.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.


2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK


6. Poštovné a balné

6.1 Společnost Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:

6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

6.4 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.


7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

uvedeny v mailové notifikací.

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží od kurýrske společnosti.

7.3 Hotově v kamenné prodejně na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu.

 

7.4 Prostřednictvím platební brány Gopay.

7.5 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.


8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Při každém zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Zboží je k dispozici ik osobnímu odběru v kamenné prodejně Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti 

Hi-Gourmet Company CZ s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

K Podjezdu 1447/9, 140 00 Praha 4 - Nusle


10. Odpovědnost za vady na stránce www.hi-gourmet.cz

10.1 Společnost Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

upozorňuje, že informace uvedené na www.hi-gourmet.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost Hi-Gourmet Company CZ s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost Hi-Gourmet Company CZ s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


11. Ochrana osobních dat

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Společnost Hi-Gourmet Company CZ s.r.o. odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

 

1. Subjekt údajů - kupující, provozovatel - provozovatel internetového obchodu

2. Příjemci (účetní firma, kurýrní společnost)
3. Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dočené osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky

 

1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Především podle zákona  č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Doba uchovávání osobních údajů:

 

- Podle zákona č.  č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jakož i podle zákona č.  č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. o dani z přidané hodnoty se vystavené daňové doklady (obsahující osobní údaje) musí uchovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období.

 

- Osobní údaje v databázi zákazníků internetového obchodu se uchovávají po dobu 5 let a následně budou vymazány, pokud zákazník nebude během těchto 5 let aktivní, tj neprovede žádné objednávky zboží, ani ve svém uživatelském kontě neprovede žádné změny - aktualizaci nebo doplnění údajů. Osobní údaje všech zákazníků neaktivních po dobu 5 let budou neprodleně vymazány.

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací

 

Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

 

1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací

 

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

 

3. Doba uchovávání osobních údajů - 1 rok.

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti. Cookies su malé množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.
2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely
3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, než je ručně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.


Naše společnost poskytne dotčené osobě při zpracovávání osobních údajů následující informace:

 

a) údaje o naší společnosti

 

b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby;

 

c) účely zpracování

 

d) právní základ zpracování

 

e) jestliže se zpracování zakládá na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněné zájmy, které sleduje provozovatel nebo třetí strana;

 

f) příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují;

 

g) v relevantním případě informace o tom, že naše společnost zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 

h) doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;

 

i) existence práva požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

 

j) pokud je zpracování založeno na článku 6 odst. 1 písm. a) nebo na článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR, existence práva kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

 

k) právo podat stížnost orgánu dozoru;

 

l) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů;

 

m) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro dotčenou osobu.

 
 

Kontakt

Hi-Gourmet Company CZ s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4, 14100   

 

 Provozní doba:

 Pro osobní odběr nás

 kontaktujte na telefoním   čísle.

 Telefon:

 +420 777 314 861

 

                                    

Copyright 2018 - 2021 © hi-gourmet.cz